Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.laralevai.com („Sklep Internetowy”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Lara Lévai Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-347), przy ul. Sienkiewicza 116/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000756508, NIP:  8982246556, REGON: 381757133, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, opłacony w całości , e-mail: office@laralevai.com („Sprzedawca”).
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet;
  b) przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera;
  c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

II. DEFINICJE

 1. Klient – każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 3. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: www.laralevai.com, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary.
 4. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. Właściwości poszczególnych Towarów są uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podczas składania przez Klienta zamówienia. 

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, po weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towarów w magazynie.
 3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka. Klient w jednym zamówieniu może dokonać zakupu do 3 Towarów z kategorii “suknie ślubne” oraz do 3 Towarów z kategorii “dodatki”, dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego.
 5. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 6. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich.  W przypadku wersji językowych Sklepu Internetowego innych niż wersja polska, Ceny Towarów mogą być podane w innych walutach. Każdorazowo przy Cenie Towaru w momencie złożenia przez Klienta zamówienia oznaczona jest waluta, w której możliwe jest dokonanie zakupu Towaru. Wszystkie Ceny Towarów zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia. W przypadku przesyłki na terenie Polski przesyłka wynosi 0 zł, na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej 42 zł. 
 8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 9. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
  a) płatność za pośrednictwem serwisu PayPal – przed odbiorem zamówionego Towaru;
  b) płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia;
  c) płatność za pośrednictwem internetowego systemu płatności Przelewy24 – przed odbiorem zamówionego Towaru.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji (odmowa realizacji zamówienia), w przypadku zamieszczenia przez Klienta w formularzu zamówienia niepełnych lub nieprawidłowych danych lub w przypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo, np. klient wybierze sposób dostawy lub płatności niezgodny z wybranym krajem dostawy. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu poprawy błędów lub ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 4. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: orders@laralevai.com, do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów.
 5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2, ust. 3 lub ust. 4 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 10 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po otrzymaniu od właściwego serwisu informacji o prawidłowym dokonaniu płatności.
 8. Doręczenie przesyłki Klientowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 9. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 10. Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Lara Lévai Sp. z o.o.,  ul. Sienkiewicza 116/4, 50-347 Wrocław, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Lara Lévai Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/4, 50-347 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@laralevai.com.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 7. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

VIII. DANE KONTAKTOWE

 1. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail: orders@laralevai.com;
  b) za pośrednictwem  poczty pod adresem: Lara Lévai Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/4, 50-347 Wrocław.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Zamknij

Zaloguj się

Zamknij

Koszyk (0)

Cart is empty Brak produktów w koszyku.

Lara Lévai

Gotowe, dostępne od ręki suknie ślubne dla nowoczesnej panny młodej. Atrakcyjna cena, unikalne wzory, sprawdzone fasony.Waluta
Język