Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis www.laralevai.com jest obsługiwany przez Lara Lévai Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-347), przy ul. Sienkiewicza 116/4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000756508, NIP:  8982246556, REGON: 381757133 , e-mail: office@laralevai.com

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

 

I. DEFINICJE

 1. Administrator lub Lara Lévai – oznacza Lara Lévai Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-347), przy ul. Sienkiewicza 116/4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000756508, NIP:  8982246556, REGON: 381757133 , e-mail: office@laralevai.com, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.laralevai.com.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.laralevai.com.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Lara Lévai jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie.
 2. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z Serwisu, czyli kupujesz produkty Lara Lévai, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w mediach społecznościowych, za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie lub otrzymujesz od nas wiadomości drogą elektroniczną.
 3. Lara Lévai przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  a) przy dokonywaniu zamówienia towarów na Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do wysyłki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem;
  b) przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie oraz korespondencji elektronicznej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Lara Lévai wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług Lara Lévai, czyli realizacji zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych oraz kontaktowania z Użytkownikami, w tym wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Lara Lévai przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  
 5. Lara Lévai wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Lara Lévai, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lara Lévai (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Lara Lévai wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, Lara Lévai nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Lara Lévai może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Lara Lévai powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Lara Lévai. Lara Lévai udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Lara Lévai. Lara Lévai powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Lara Lévai. W  przypadku przekazywania danych, Lara Lévai zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Lara Lévai.
 8. Lara Lévai nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Lara Lévai.
 9. Lara Lévai nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 10. Lara Lévai przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Lara Lévai przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 11. Lara Lévai zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Lara Lévai.
 13. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 14. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Lara Lévai. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Lara Lévai niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Lara Lévai przetwarzania objętego sprzeciwem. Lara Lévai przestanie przetwarzać  dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Lara Lévai danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są Lara Lévai niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Lara Lévai.
 16. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 17. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
 18. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: https://www.uodo.gov.pl/
 19. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 III. PLIKI COOKIES

 1. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies (zgodnie z § 3 Polityki Prywatności) mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  c) w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 5. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
  a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
  b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.
 7. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 8. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Portalu.
 9. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zamknij

Zaloguj się

Zamknij

Koszyk (0)

Cart is empty Brak produktów w koszyku.

Lara Lévai

Gotowe, dostępne od ręki suknie ślubne dla nowoczesnej panny młodej. Atrakcyjna cena, unikalne wzory, sprawdzone fasony.Waluta
Język